Graddfa'r broblem

 • Adroddodd astudiaeth yn Lloegr yn 2019 fod gan 5.9% o gleifion alergedd penisilin wedi'i gofnodi ar eu cofnod iechyd
 • Fodd bynnag, mae llai na 10% o'r cleifion hyn yn debygol o fod ag alergedd gwirioneddol i benisilin2
 • Mewn astudiaeth yn yr Unol Daleithiau yn 2014, canfuwyd bod gan gleifion ysbyty oedd gyda alergedd I benicillin 23.4% yn fwy o C. difficile a 14.1% yn fwy o heintiau MRSA na'r disgwyl o'i gymharu â grwp rheoli3
 • Mae hyn yn golygu y gallai fod gan hyd at 4 miliwn o bobl ledled y DU gofnod statws alergedd anghywir, gan eu rhoi mewn mwy o berygl o niwed.

Beth yw gwir alergedd penisilin?

 • Mae adweithiau anaffylactig i penisilin yn cael eu cyfryngu gan IgE4
 • Mae brechau sy'n cynnwys ‘hives’(smotiau cosi a godir sy'n mynd a dod dros oriau) neu'n digwydd gyda symptomau alergaidd eraill fel gwichian neu chwyddo'r croen neu'r gwddf yn awgrymu alergedd cyfryngol IgE5
 • Mae brechau sy'n fflat, yn flodeuo, ac wedi'u gwasgaru dros ddyddiau ond nad ydynt yn newid erbyn yr awr yn llai tebygol o gynrychioli alergedd peryglus5
 • Mae anaffylacsis angheuol mewn cleifion sy'n cael eu trin â phenicillin yn brin: tua 1 o bob 100,000 ar gyfer amlygiad wedi’I rhoi’n trwy ffyrdd ‘parental’ac 1 o bob 200,000 ar gyfer amlygiad trwy’r geg6, 7
 • Mae llawer o bobl yn adrodd am alergedd, pan fyddant wedi profi sgil-effeithiau nad ydynt yn alergedd fel cyfog, dolur rhydd neu falu.

Beth yw'r peryglon o alergedd penisilin?

 • Ar gyfer cleifion sydd ag alergedd penisilin cyfryngol Math 1 IgE, dylid defnyddio gwrthfiotig arall (nad yw'n beta-lactam) ar gyfer triniaeth8
 • Mae'r risg o groes-sensitifrwydd i wrthfiotigau beta-lactam-lactam eraill yn amrywio'n sylweddol, yn dibynnu ar yr adwaith i'r mynegai penisilin a strwythur gwrthfiotig beta-lactam4
 • Mae'r gyfradd isaf o anaffylacsis ar gyfer penisilin sy’n cael eu gymryd trwy’r geg, gydag astudiaeth yn y DU yn adrodd am un achos o anaffylacsis angheuol o amoxicillin mewn 35 mlynedd a 100 miliwn o gyrsiau triniaeth9
 • Mewn astudiaeth yn yr Unol Daleithiau yn 2019 yn cynnwys 11.1 miliwn o gleifion, roedd alergedd penisilin a gofnodwyd yn gysylltiedig â risg uwch o farwolaeth o 14%10
 • Unwaith y bydd alergedd penisilin yn cael ei gofnodi, mae cleifion yn derbyn gwrthfiotigau llai effeithiol a / neu fwy gwenwynig ar gyfer heintiau dilynol11, 12
 • Mae cleifion ysbyty ag alergeddau beta-lactam wedi'u dogfennu yn fwy tebygol o brofi canlyniadau israddol, methiannau triniaeth, digwyddiadau anffafriol, a heintiau sy'n gysylltiedig â gofal iechyd7
 • Mewn cleifion sy'n cael diagnosis o niwmonia bacteriol, mae label alergedd penisilin yn gysylltiedig â chynnydd o 11% mewn mynediad ICU a chynnydd o 8% mewn marwolaethau o'i gymharu â chleifion heb label alergedd penisilin13
 • Roedd cleifion â chofnod alergedd penisilin chwe gwaith yn fwy tebygol o gael eu rhagnodi meropenem na chleifion heb gofnod alergedd penisilin, gan gynyddu'r pwysau dethol ar gyfer ymddangosiad a lledaeniad bacteria aml-wrthsefyll14
 • Mae gan y rhan fwyaf o ddewisiadau amgen i benisilinau, fel clarithromycin, doxycycline, fflworoquinolones a linezolid broffiliau effaith andwyol mwy helaeth na phenisilinau
 • Mwy o heintiau sy'n gysylltiedig â gofal iechyd: mae dewisiadau amgen i benisilin yn tueddu i fod yn gwrthfiotigau sbectrwm ehangach. Mae hyn yn cynyddu'r risg y bydd ymwrthedd aml-gyffur yn datblygu ac yn achosi mwy o ddifrod cyfochrog i ficrobiota y croen a'r coluddion, sy'n gysylltiedig â chyfraddau uwch o gerbyd MRSA a haint Clostridioides difficile mewn cleifion sydd â label alergedd penisilin5, 16, 17

Sut gall timau fferylliaeth helpu?

 • Sicrhewch fod cofnod y claf yn gywir, yn unol â chanllawiau NICE. Dylai hanes alergedd gynnwys enw'r cyffur, dyddiad ymateb, natur yr adwaith ac a oedd y claf yn yr ysbyty neu a oedd angen mynediad gofal dwys iddo
 • Adolygu statws alergedd fel rhan o Adolygiadau Meddyginiaeth Strwythuredig
 • Adolygu statws alergedd yn ystod adolygiadau Gwasanaeth Meddygaeth Newydd
 • Gwiriwch y cofnod meddyginiaeth cleifion yn erbyn y Cofnod Gofal Cryno
 • Wrth gael eu derbyn i'r ysbyty sicrhau bod hanes alergedd yn cael ei adolygu fel rhan o'r broses o gymodi hanes cyffuriau a chymodi meddyginiaethau
 • Gall timau fferylliaeth practis meddygfeydd teulu gynnal chwiliadau i nodi unrhyw gleifion sydd ag alergedd wedi'i ddogfennu sydd wedi derbyn penisilin ers hynny
 • Sicrhau bod y cofnodion yn cael eu diweddaru ar gyfer unrhyw gleifion sydd â label alergedd penisilin sydd wedi derbyn penisilin yn llwyddiannus ers hynny heb adwaith alergaidd
 • Os caiff ei hyfforddi, gwnewch asesiad hanes alergedd
 • Sefydlu gwasanaeth neu glinig dad-labelu alergedd penisilin. Gall yr adnoddau isod helpu i ddatblygu gwasanaethau.

Adnoddau